תקנון

כללי

1. אתר " ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט " הינו אתר אינטרנט המצוי בבעלות ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט "ארגון שירותי תיירות" בלבד המספק מידע ומתמחה במכירת שירותי ומוצרי תיירות.

2. ההזמנה תתבצע לא דרך האתר רק  טלפונית או במשרדי גרוזלם גלובל טורס.

3. הזמנה המבוצעת על ידי המזמין באתר זה מהווה את הסכמתו לתנאי "ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט " ובכלל זה התנאים המנויים להלן. הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם.

4. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים ע"י  "ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט " מהווה הסכמה מצד הלקוח לתנאי "ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" ולכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה ויש לקרוא אותם יחד עם וכחלק בלתי נפרד עם התנאים המופיעים על גב כרטיס הטיסה.

5. "ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים (בכפוף לאמור בתקנון זה) בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.

ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט  תבצע את ההזמנה במיומנות, תמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ותוודא, ככל שנדרש, את התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת "ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט ", אם יחולו אצל ספקי השירותים, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

6. מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם מותנה אשר יחייב את הצדדים אך לאחר אישור ע"י החברה ולאחר קבלת אישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי ע"ש המזמין.

7. יובהר כי התנאים הכלליים המופיעים באתר זה מתייחסים לתיירות פנים ולתיירות יוצאת כאחד.

מידע חשוב

8. כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מהארץ, אחראי בלעדית באופן אישי להצטייד במסמכים הבאים:

8.1. דרכון – וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט ממליצה לצלם את דרכונכם לפני היציאה מהארץ לשמור את הצילומים בנפרד מהדרכון.

8.2.אשרות כניסה – באחריותו הבלעדית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר, ככל שקיים צורך כזה.

על הנוסע האחריות לוודא את הצורך באשרת כניסה עם הקונסוליה של המדינה בה ירצה לבקר .מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ.

יובהר כי ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט אינה אחראית לנזקי המזמין, ככל שנגרמו, עקב אי השגת אשרות הכניסה הדרושות מבעוד מועד ו/או בגין אשרת כניסה שאינה מתאימה.

תהליך הזמנה

9. חלק מההזמנות המתבצעות באתר הן בסטאטוס "נדרש אישור" (היינו בגדר בקשה) וחלקן מאושרות מיידית. יש לשים לב לנוסח ההודעה המתקבל בעת סיום ההזמנה.

10.יובהר כי הזמנתך תאושר סופית רק כאשר ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט  יחזור אליך טלפונית ויאשר לך את ההזמנה (פרט לטיסות הנסגרות דרך אייקון "טיסות סדירות")

11. על הנוסע לבדוק את כל הפרטים מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל ולוודא כי הם תואמים לפרטי ההזמנה.

מדיניות מחירים

המחירים באתר כפופים לשינויים במחירוני הספקים. המחיר הסופי כפוף לאישור הספק

12.  ל"ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" שמורה הזכות הבלעדית לשנות את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת בהתאם לצרכיה המסחריים ולשיקול דעתה הבלעדי.

13. מחירי השירותים המוצעים באתר יכולים להעלות ללא הודעה מוקדמת.המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש: עליית מחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיסי טיסה,שוברי מלון,שוברי רכב וכד') כבר נמצאים בידי הנוסע.

14. שינוי או ביטול הזמנה יחויבו בתשלום בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כמפורט להלן בתקנון זה.

15. אם לא שולמה מלוא התמורה על ידי המזמין לחברה עד לתאריך היציאה, אזי כל שינוי הכרוך בהעלאת כרטיס הטיסה ו/או בשערי המטבע אשר יגרמו לתוספת במסי הנמל ו/או דמי ביטחון ו/או עלויות דלק ו/או כל תשלום אחר, תחול על המזמין בלבד.

16. בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות (או מועד אחר שהוסכם בכתב במפורש על ידי ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט) הבקשה אינה מחייבת, אלא אם כן השירות שאישורו הנדרש הינו מהותי להזמנה וביחס אליו ניתנה הסכמת הלקוח ואישור של ספק השירות.

שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק זמן אחר מוסכם שנקצב לאישור ספקי השירותים, מחירם סופי. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

17. המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם יחויבו על פי שער העברות וההמחאות על פי דין. החזר כספי עבור מוצר שמחירו נקוב במטבע זר יבוצעו על פי שער המטבע ביום הזיכוי.

18. ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ללקוח או לסוכנות, לפי העניין.

19. במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:

19.1 במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם ל"ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.

19.2 במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם ל"ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה "ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד ש"ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט "ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול. במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם"

פרטי מזמין שירותים/מוצרים

20. הזמנת חבילות נופש באמצעות האתר מותנית במסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין השאר, פרטים אישיים ומסירת מספר כרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלום. יובהר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

21. על המזמין לבדוק ולוודא כי הפרטים שמולאו על ידיו במסגרת ההזמנה זהים לאופן איות פרטיו בדרכונו, לפני שהוא חותם ומאשר את הזמנתו. שינוי שם הנוסע, לאחר התשלום עבור ההזמנה, כרוך בתשלום נוסף.

22. "ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט " ומי מטעמה אינם אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות בין אם בתום לב ובין אם לאו, הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטיו או פרטי הרכישה ו/או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה.

23. הפרטים שתמסור יישמרו במאגר המידע של "ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט ". בכל מקרה, יודגש כי ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט לא תמסור את פרטיך האישיים שתמסור לצדדים שלישיים כלשהם, אלא בהתאם לדין.

24. עם הכנסת פרטיו במסגרת תהליך ההזמנה מאשר המזמין ל ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט  לשלוח למענו ו/או כתובת הדואר האלקטרוני המוזנת כדי לעדכן אותו מעת לעת במבצעים ובמוצרים שמציעה החברה ולרבות מידע שיווק ופרסומי, זאת כל עוד לא ביקשת להסירך מרשימת הדיוור, הודעה שתוכל למסור לג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט בכל עת.

25. כאמור, בכל עת שיבחר יוכל המזמין לבקש מ"ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" להסיר את שמו מרשימת הנמענים באמצעות פניה לחברה בטלפון, בפקס מס' 153-26560712 או באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שכתובתה dirantaft@gmail.com

יובהר כי ככל שהמזמין יבקש מחיקת פרטיו הרי שבקשה זו לא תחול על פרטים הקשורים לפעולות מסחריות שביצע המזמין, ובכלל זה רכישת חבילות נופש.

26. בהתאם לסע' 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 המזמין יהא זכאי, בכל עת, לעיין בעצמו ו/או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו במידע המוחזק עליו במאגר המידע, והכל במגבלות שבדין. אדם שעיין במידע ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור ו/או מעודכן רשאי לפנות ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט בבקשה לתקן את המידע ו/או למוחקו.

מידע ותמונות באתר

27. במסגרת האתר משווקים שירותים אשר חלקם מופקים על ידי "ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" וחלקם על ידי צדדים שלישיים, ובהתאמה כולל האתר מידע מטעם "ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" ומידע מטעם צדדים שלישיים, ולרבות מטעם אתרי הנופש עצמם בהתאם לחבילות הנופש ו/או השירותים באתר.

28. "ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי צדדים שלישיים, ואינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. כמו כן, יובהר כי ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט אינה אחראית למידע אשר הועבר על ידי צדדים שלישיים וכי היא ממליצה למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי חבילת הנופש באתר האינטרנט של ספק השירותים הרלבנטי.

29. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד והן נמסרות לידי "ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" על ידי צדדים שלישיים.

זכאות להנחה

30. לקבלת הנחה המגיעה ללקוח עקב שייכותו לקבוצת גיל מסוימת או לקבוצת פרופיל מסוימת, עליו להציג תעודה מתאימה במעמד איסוף מסמכי הנסיעה ובעת הגעתו לנופש.

31. לקוח שלא תהיה בידיו התעודה המתאימה ו/או יתברר כי הפרטים שמסר בעת ביצוע ההזמנה באתר אינם נכונים, יידרש לשלם את ההפרש שבין התמורה המלאה של השירות שרכש לבין התשלום ששילם באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו רשומים במערכת או בכל דרך אחרת ש"ה" או ספק השירות ימצאו לנכון בנסיבות.

32. בתיירות יוצאת – המזמין יכול לשלם עבור השירותים שרכש בין היתר בתשלום שקלי בעד ארבעה תשלומים שווים צמודי דולר בהתאם לשער העברות והמחאות כמשמעות המונח בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 הנכון ליום חיוב חשבון הבנק (על ידי חברת האשראי), או בעד 18 תשלומים שקליים בקרדיט, כפוף לתשלום דמי הגנת שער החל מהתשלום השני, בשיעור הנקוב בפרטי התשלום.

ביטולים ושינויים

33. הודעה על ביטול עסקה תעשה בכתב ותועבר ל"ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" בפקס או במסירה אישית במשרדי החברה בהתאם לפרטים המופיעים להלן.

34. יצויין, כי על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סע' 14ג'ג', בין היתר, כמפורט להלן.

35. חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק ושיווק מרחוק באופן הבא:

"עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

"שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

סעיף 14ג'(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי "בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן". האמור לעיל לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד העסקה.

עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן,בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם על ידי הצרכן,יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא,זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול לא נעשה עקב פגם או אי התאמה בשירות כמשמעות המונחים בסע' 14ה לחוק הגנת הצרכן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר בזאת כי בהתאם לסע' 14ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן ההסדר הקבוע בחוק הגנת הצרכן בקשר עם ביטול עסקאות מכר מרחוק לא יחול אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה.

ביטול הזמנה לגביו לא חלות הוראות חוק הגנת הצרכן יחויב החל ממועד ביצוע ההזמנה בדמי ביטול מלאים בשיעור מלוא עלות ההזמנה.

36. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

חבילות שייט

37. ידוע למזמין כי חבילת השייט ו/או כל שירות המתווסף לחבילת השייט נרכשים במישרין מחברת השייט עצמה באמצעות אתר אינטרנט של חברת השייט וכי התשלום מבוצע אף הוא במישרין לחברת השייט, וכי אין ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט  ו/או מי מטעמה כל שליטה על חבילת השייט ו/או ההזמנה ו/או השירותים המסופקים ו/או שאינם מסופקים על ידי חברת השייט (להלן לצורכי פרק זה בלבד: "ההתקשרות עם חברת השייט").

38. על מזמין שהתקשר עם חברת השייט החובה הבלעדית לוודא בעצמו הרכב השירות ו/או חבילת השייט שרכש מחברת השייט, ובכלל זה כי התמורה המשולמת בגין חבילת הנופש כוללת, לשם הדוגמא ובין היתר, את עלות החדר באנייה בהתאם לדרגה שהוזמנה על ידי המזמין, ומופעי הבידור הניתנים באנייה.

39. יצויין כי על פי תנאי חברות השייט מחיר חבילת שייט אינו כולל סיורי חוף מחוץ לאנייה, ארוחות בסיורים, טיפים, טלפונים, כביסה, מיסי נמל ומיסים אחרים, ביטוחים וכד'.

40. בהזמנת חבילת השייט מאתר חברת השייט המזמין יודע ומכיר בזה כי אין ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט ו/או מי מטעמה כל אחריות, מכל סוג שהוא, בקשר עם ההתקשרות עם חברת השייט, ולא תתקבל אצלה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם ההתקשרות עם חברת השייט, במלואה ו/או בחלקה, במישרין ו/או בעקיפין, וכי הוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי מ"ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט" ו/או מי מטעמה בקשר עם ההתקשרות עם חברת השייט, מכל סיבה שהיא.

45. ידוע למזמין כי חברת השייט רשאית לבצע על דעת עצמה שינויים בחבילת השייט ו/או בשירות שהוזמן ולרבות החלפת נמל, אתר עגינה, אנייה, המועדים, תוכנית הבידור וכד'. כל שינוי שיבוצע בחבילת הנופש הינו באחריות חברת השייט בלבד, וכאמור לעיל, ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל שינוי שתבצע חברת הנופש בחבילת הנופש ו/או בשירות המוזמן.

46. על המזמין חלה החובה הבלעדית לוודא עם חברת השייט כי בידיו כל המסמכים הדרושים, ככל שדרושים, לצורך השתתפות בשייט, וכי הטפסים מולאו בהתאם לנדרש. למזמין לא תעמוד כל טענה כנגד ג'רוזלם גלובל טורס מקבוצת דירן טאפט ו/או מי מטעמה גם בקשר להעדרם של מסמכים כלשהם בידי המזמין במועד השייט ו/או לאי מילויים כנדרש.

47. על פי תנאי חברות השייט אדם מתחת לגיל 21 אינו רשאי להשתתף בשייט ו/או להחזיק בתא משלו,אלא אם כן הוא מלווה על ידי הורה או אפוטרופוס מעל גיל 25.

Click here to watch Bylaws
Regulations